Ons onderwijs

Kinderen blinken uit op de Montessorischool Buiten Wittevrouwen. Zij willen ook graag uitblinken, ieder op haar/ zijn eigen gebied. Doordat wij samen met een organisatie die scholen begeleidt bij het onderwijs geven aan getalenteerde en hoogbegaafde leerlingen, werken aan extra uitdagende leerstof en aan de didactische vormgeving in de groep waar zaakvakken en EarlyBird een grote bijdrage aan leveren, bieden wij meer (leer)mogelijkheden.

De Montessorischool zet sterk in op het vermogen van kinderen om te groeien, om zelf te ervaren waar hun “leermogelijkheden” liggen. Onze groepen zijn heterogeen. Kinderen helpen elkaar en worden geholpen. Wij bieden kinderen veel ontwikkelvrijheid binnen een heldere structuur. In een montessorigroep werken kinderen veelal tegelijkertijd aan verschillende taken. Sommige kinderen krijgen een groepsles, anderen werken samen aan een taak, weer anderen zijn individueel bezig.

Wij bieden structuur via de inrichting van het lokaal, via de klassenregels, door het handelen van de leerkracht en via de inrichting van de dag. Er is aandacht voor ontwikkeling van (cognitieve) vaardigheden op het gebied van rekenen, taal en lezen en tijdens de kosmische lessen maken de kinderen de 21ste century skills zich eigen. Dat doen we in onze school (ateliers), maar ook geregeld buiten de school, om het leren levensecht te maken.

Internationalisering

Internationalisering en Engels in alle groepen, dragen er eveneens toe bij om onze kinderen op te leiden voor de huidige en toekomstige maatschappij.

Cultuureducatie/creativiteit

Ook cultuureducatie/creativiteit speelt een grote rol. Tijdens de thematische projecten doen leerlingen zelf onderzoek in een voor hen herkenbare werkelijkheid. Zo wordt de verbeeldingskracht geprikkeld en wordt het aangezet tot kritisch nadenken en toetsen van zijn kennis aan de werkelijkheid. Leerlingen leren samenhang te ontdekken en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen. Op deze wijze worden alle talentgebieden gestimuleerd.

Vreedzame school

De Montessorischool werkt met het programma Vreedzame school. Dit is een programma voor sociale competenties en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

We leren de kinderen niet alleen sociale competenties maar ook vooral een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren waar een opvoedende en gedragsregulerende de werking van uitgaat.