Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met bestuurlijke, schoolmaatschappelijke en organisatorische zaken. Voor veel bestuursbeslissingen is advies of instemming van de MR nodig. Ongeveer eens per zes weken is er een vergadering waarin zaken als: handhaven van het Montessori-karakter van onze school, sfeer op school, formatieplan, aanstellingsbeleid personeel en het schoolwerkplan worden besproken.

De MR bestaat uit zes leden: drie gekozen door en uit het team, drie gekozen door en uit ouders. Voor deze functie is geen speciale kennis noodzakelijk. Het lidmaatschap van de MR is onverenigbaar met dat van de Oudercommissie. Wel houden beide raden elkaar formeel en informeel op de hoogte van hun werkzaamheden en zij proberen die zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.De samenstelling van de MR wordt aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.Bij de KSU is er tevens een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De vergaderdata van dit schooljaar kunt u vinden in de schoolagenda.

 

Leden MR

Rianne van der Molen

oudergeleding, voorzitter

Anneleen Hoeve-Post

oudergeleding, secretaris

Wouter van Bommel

oudergeleding

Dion Morssink

teamgeleding

Willemijn van der Heijden

teamgeleding

Jet Bekker

teamgeleding