Missie en visie

Onze missie

‘Help mij het zelf te doen‘

~

Onze visie

uitdagen en stimu-leren, vanuit vertrouwen in de eigenheid van elk kind.

Ons motto

Allemaal anders, samen sterk!

~


Montessori

Wij werken volgens de visie van Maria Montessori vertaald naar deze  tijd. Haar visie op onderwijs en opvoeding is een bindend element en vormt het uitgangspunt voor ons onderwijs. Daarnaast kiezen wij er bewust voor om moderne onderwijsleerlijnen in onze school te hanteren. Deze aanpak garandeert dat wij aan de actuele kerndoelen van de overheid voldoen en aansluiten bij de visie van Nederlandse Montessorivereniging. 

Kernwaarden

 

Het kind

eigenaarsschap

Intrinsieke motivatie

Leren, leren

Zefstandigheid

Zelfredzaamheid

Maria Montessori (1870-1952) studeerde af als eerste vrouwelijke Italiaanse arts. Zij werkte in ziekenhuizen en specialiseerde zich in de psychiatrie. Maria Montessori gaf leiding aan de Casa dei Bambini (kinderhuizen) in Rome, en raakte geboeid door de ontwikkeling van kinderen. In haar kinderhuizen toetste zij haar opvoedings- en onderwijsprincipes aan de praktijk en schreef verscheidene boeken over haar onderwijsmethode. Zij werd de grondlegger van het Montessorionderwijs. 

 

Visie

De visie van de Montessorischoolschool sluit aan bij de geformuleerde missie en geeft deze ambitie richting. Resultaatgericht, ontwikkelingsgericht, toekomstgericht.

Resultaatgericht: excellent en maatschappelijk betrokken onderwijs!
Ontwikkelingsgericht: samen oneindig veel leren!
Toekomstgericht: werelds leren!

In onze samenleving leren mensen een leven lang. Wij bereiden kinderen daarop voor. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn daarbij van primair belang, en ook zelfstandig leren, keuzes maken, jezelf kennen en beheersen, samenwerken en creatieve ontwikkeling zijn belangrijk om te leren. Denken in kansen en mogelijkheden loopt als rode draad door ons onderwijs.

 

Montessorischool Buiten Wittevrouwen is een school die:

  • rekening houdt met de individualiteit van ieder kind;
  • aan het kind een duidelijke structuur biedt die ruimte laat voor de individuele inbreng van ieder kind;
  • het kind begeleidt naar zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid en zelfverantwoordelijkheid;
  • open staat en respect heeft voor onderlinge verschillen;
  • aan het kind een goed voorbereide omgeving biedt waarin het zich kan ontwikkelen tot een sociaal individu met een eigen persoonlijkheid;
  • innovatief naar het eigen onderwijs kijkt;
  • streeft naar een optimale wisselwerking tussen kind, school en ouders met betrekking tot de totale ontwikkeling van het kind die open in de samenleving staat en denkt in kansen en mogelijkheden.

Op onze school

~

Werken wij bewust aan een optimale sfeer

in de school en bieden een veilige en

warme omgeving waarin kinderen zich

optimaal kunnen ontplooien en

alle kinderen uitblinken!