Ouderbetrokkenheid

De Montessorischool is een school voor kinderen, leerkrachten en ouders. Wij streven ernaar dat iedereen zich prettig en thuis voelt binnen de Montessorischool Buiten Wittevrouwen. Het uitgangspunt daarbij is dat school en ouders partners zijn in de opvoeding en onderwijs. Dit noemen we cognitief partnerschap. Het is belangrijk dat u weet wat er op school gebeurt en hoe wij omgaan met uw kind.Regelmatig contact en samenwerking met ouders/verzorgers vinden wij noodzakelijk voor de begeleiding en opvoeding van de kinderen. Door een nauw contact tussen ouders/verzorgers en de leerkrachten is het mogelijk de opvoeding thuis en op school op elkaar af te stemmen. 

Om betrokken te zijn bij de school is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent en dat wij op de hoogte zijn van uw wensen en ideeën. Dat kan op de volgende manier:

  • Ouderavonden: Tijdens de ouderavonden is er de gelegenheid voor de ouders om vragen te stellen over het onderwijsconcept, de organisatie en om mee te denken over de ontwikkeling van ons onderwijs. Wij verwachten van de ouders dat zij op deze avonden aanwezig zullen zijn. Partners in de opvoeding vraagt van beide kanten inspanning; 
  • De nieuwsbrief: De nieuwsbrief verschijnt om de week op donderdag en wordt via ons online communicatieplatform Social Schools met de ouders gedeeld. Ook ouders van toekomstige leerlingen ontvangen de Nieuwsbrief; 
  • De schoolgids
  • De jaarplanner: Aan het einde van het schooljaar ontvangen ouders via de mail een jaarplanner voor het komende schooljaar. Aanpassingen en/of wijzigingen worden via de nieuwsbrief aan u doorgegeven; 
  • De website

Wij hebben veel waardering voor betrokken ouders, die hun steentje kunnen bijdragen aan onze school. Er zijn altijd veel handen nodig bij diverse activiteiten. Wij willen graag uw hulp hierbij. U kunt hierbij denken aan helpen bij ateliers, bij festiviteiten, als klassenouder, etc.